Przetarg OSM ROKITNIANKA

Zarząd Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej „ROKITNIANKA” w Szczekocinach

Podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 10 marca 2022r o godz. 12 w byłym Zakładzie Produkcyjnym OSM ROKITNIANKA w Wadowicach przy ul. Batorego 22, odbędzie się przetarg ustny nieograniczony, którego przedmiotem będzie zbycie prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości położonej w Wadowicach przy ul. Batorego 22 (grunt o powierzchni 4.992,00 metrów kwadratowych wraz z halą produkcyjną byłej Spółdzielni Mleczarskiej WADMLEK o powierzchni 2.024 metry kwadratowe).

Szczegółowy opis sprzedawanej nieruchomości wraz podaniem numerów działek będzie zamieszczony w regulaminie przetargu, który będzie opublikowany na stronie internetowej OSM ROKITNIANKA z siedzibą w Szczekocinach do dnia 14 lutego 2022r.

Cena wywoławcza wynosi 7.000.000,00 zł (słownie siedem milionów złotych) plus 23% podatku VAT.

Minimalne postąpienie wynosi 10.000zł.(dziesięć tysięcy złotych).

Wadium wynosi 2% ceny wywoławczej i wynosi 140.000,00 zł (sto czterdzieści tysięcy złotych).

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości wskazanej powyżej na rachunek bankowy Spółdzielni nr konta: 47 8525 0002 0000 0010 8403 0001 z odpowiednim wyprzedzeniem, tak żeby środki pieniężne znalazły się na rachunku najpóźniej w dniu 09 marca 2022r., pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.

Nieruchomość będzie można oglądać w dniach: 24 luty 2022r. i 02 marca 2022r.w godzinach 11-13

Ze względu na obostrzenia z tytułu COVID 19 podczas przetargu mogą być obecne tylko osoby biorące czynny udział w przetargu.

Organizator przetargu nie przewiduje możliwości rozłożenia wylicytowanej ceny na raty.

Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać pod nr telefonu: 691-519-000.


Szczekociny, dnia 03.02.2022r.

Zarząd Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej „ROKITNIANKA” w Szczekocinach

Regulamin przetargu

Wersja do druku

 

 


Zdrowe i naturalne smaki dzieciństwa

80 lat doświadczenia OSM ROKITNIANKA sprawia że produkcja naszych towarów odbywa się na wysokim poziomie przy wykorzystaniu najlepszych technologii oraz receptur a także dzięki wysokiej jakości dostarczanego mleka od sprawdzonych dostawców.

więcej

2022-02-14